Algemene Verkoopsvoorwaarden B2B - Boncado - photo 2

Algemene Verkoopsvoorwaarden B2B

Algemene voorwaarden dienstverlening B2B

1 Algemeenheden

1.1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de handelaar en BONCADO, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van de eventuele algemene verkoopvoorwaarden of dienstverleningsvoorwaarden van de handelaar.

1.2. Ze worden geacht zonder voorbehoud gekend en aanvaard te zijn door de handelaar, louter vanwege het ontstaan van de overeenkomst, zelfs in het geval dat ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

1.3. Eventuele afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zullen maar geldig zijn indien BONCADO ze uitdrukkelijk aanvaardt. Niet-toepassing of bijzondere en uitdrukkelijke afwijking van een of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden kan door de handelaar niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan de onderhavige voorwaarden.

1.4. BONCADO heeft het recht de onderhavige unilateraal te wijzigen, voor zover het kennis geeft van hun nieuwe versie aan de handelaar. In dat geval zal de handelaar van rechtswege gebonden zijn door alle aldus aangebrachte wijzigingen, en dit vanaf de dag van hun kennisgeving, behoudens verzet van zijn kant binnen een strikte termijn van vijftien dagen vanaf de genoemde kennisgeving.

1.5. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

 

2. Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de onderstaande termen de volgende definities hebben;

  • ‘BONCADO’: de SRL JALM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te BE – 4950 Waimes, rue de Fîsé, Thirimont 27 B, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0725.967.893; geldig vertegenwoordigd door zijn beheerder, de heer Arnaud MULLER.-
  • ‘ Platform BONCADO’ - www.boncado.be’: Belgisch e-business platform uitsluitend uitgebaat door BONCADO, dat lokale handelszaken (ambachten, restauranthouders/hoteliers, detailhandelszaken, dienstverleners enz.) in relatie brengt met klanten en prospecten. Dit platform stelt de klant (privé of onderneming) in staat om een aankoopbon te geven in een van de deelnemende handelszaken.
  • ‘Overeenkomst’: de abonnementsovereenkomst gesloten tussen de handlaar en BONCADO geeft het recht om, op haar platform, de verkoop aan te bieden aan klanten van aankoopbonnen omruilbaar in zijn handelszaak. Deze overeenkomst omvat wederzijds aanvaarde bijlagen en aanhangsels, alsook de onderhavige algemene voorwaarden.
  • ‘Handelaar’: de professional, fysieke of rechtspersoon, gevestigd in België en die voldoet aan de kwaliteitscriteria; naargelang van het geval kan de handelaar dienstverlener zijn (met of zonder levering van producten) of verkoper van goederen.
  • ‘Klant’: de eindklant, consument.
  • ‘Prijs’: jaarlijkse vergoeding betaald door de handelaar aan BONCADO in ruil voor de diensten aan hem ter beschikking gesteld door BONCADO, zoals uitvoerig beschreven in de overeenkomst.
  • ‘Kwaliteitscriteria’: de handelaar verkoopt goederen of verleent diensten aan de eindconsument. Hij baat een of meer verkooppunten uit in België, als zelfstandige, en het aantal verkooppunten mag niet groter zijn dan tien.

 

3. Vorming en duur van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst 'op papier’ wordt geldig gesloten en gaat in de dag van ondertekening door beide partijen

3.2. Wanneer de overeenkomst online wordt gesloten, moet de handelaar de dienst(en) selecteren die hij wil verkrijgen, de betaalwijze kiezen en zijn uitdrukkelijk akkoord geven over de inhoud van de onderhavige en de voorwaarden betreffende het gebruik van zijn persoonsgegevens door de overeenkomstige vakken aan te vinken. De betaling online of via overschrijving bevestigt de bestelling, die dan definitief wordt en de overeenkomst tussen de partijen doet ontstaan. De bestelling wordt bevestigd door BONCADO door verzending van een mail met een samenvatting. In afwijking van de alinea die voorafgaat, indien het voor BONCADO onmogelijk is om te voldoen aan de bestelling van de handelaar, om welke reden ook, brengt het die laatste onmiddellijk op de hoogte per mail en vermeldt:

  • Ofwel de termijn waarin de dienst(en) opnieuw beschikbaar zal/zullen zijn;
  • Ofwel de termijn waarin de handelaar de aankoopprijs terugbetaald krijgt.

3.3. Elke, zelfs gedeeltelijke, wijziging van de bestelling, na de bevestiging ervan per mail, is maar mogelijk met het schriftelijk akkoord van BONCADO en mits de handelaar eventuele meerkosten of administratieve kosten voor deze verandering ten laste neemt.

3.4. Onverminderd artikel 15 wordt de overeenkomst gesloten voor een initiële duur van een jaar vanaf de eerste tekoopstelling van aankoopbonnen van de handelaar op het platform. Ze wordt automatisch verlengd voor een nieuwe duur van een jaar, tenzij een van beide partijen minstens een maand voor de vervaldatum van de overeenkomst heeft bekendgemaakt dat niet te willen. De stilzwijgende verlenging van de overeenkomst verplicht de handelaar tot betaling van een supplementaire jaarlijkse vergoeding, in overeenstemming met artikel 7.1.

 

4. Voorwerp van de overeenkomst

4.1. BONCADO biedt de handelaar de mogelijkheid om, op het platform, aankoopbonnen met een bepaalde waarde te koop te stellen, die de klant zal kunnen verzilveren in zijn handelszaak in het jaar na de aankoopdatum. De klant zal deze termijn kunnen verlengen in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden.

4.2. BONCADO verbindt zich tot geen enkele resultaatverplichting ten opzichte van de handelaar, zodat de afwezigheid van de verkoop van aankoopbonnen van de handelaar of de verkoop van een lager aantal bonnen dan gehoopt, zijn contractuele verantwoordelijkheid geenszins inroept.

4.3. De diensten ter beschikking gesteld van de handelaar door BONCADO worden uitvoerig beschreven op de site BONCADO en exhaustief vermeld in de overeenkomst.

4.4. Tijdens de duur van de overeenkomst verbindt de handelaar zich tot het naleven van de kwaliteitscriteria bepaald in onderhavige.

 

5. Uitvoeringsmodaliteiten

5.1. Wanneer een klant zich aanbiedt bij de handelaar met een aankoopbon, uitgegeven door BONCADO, controleert de handelaar de geldigheid van de bon op www.boncado.be/checkvoucher.

Indien de controle leidt tot een foutmelding, kan de handelaar de bon niet omruilen en vraagt hij de klant om contact op te nemen met de klantendienst van BONCADO, via het nummer +32 495 84 21 55 of per e-mail support@boncado.be. Indien de handelaar een ongeldige bon aanvaardt en omruilt, heeft BONCADO het recht hem de terugbetaling van het bedrag van de bon te weigeren. De bonnen uitgegeven door BONCADO zijn bonnen voor meervoudig gebruik aangezien de leveringsplaats van de goederen of van de dienstverlening en de BTW verschuldigd op deze goederen of diensten niet gekend zijn op het ogenblik van de uitgifte van de bon. Indien het bedrag van de aankopen van de klant bij de handelaar lager is dan het bedrag van de aankoopbon, kan de handelaar beslissen het verschil terug te betalen aan de klant, of zelf een aankoopbon uitgeven die de klant later kan verzilveren. Een eventuele winstderving die voortvloeit uit deze keuze zal in geen geval kunnen gevorderd worden bij BONCADO.

5.2. Elke omgeruilde bon moet door de handelaar worden ingevoerd op het platform. Wekelijks stort BONCADO op de IBAN rekening van de handelaar de aldus ingevoerde bedragen, verminderd met eventuele commissies geheven door de online betaaldienst en in verband met de omgeruilde bonnen. Deze commissies zijn namelijk uitsluitend ten laste van de handelaar.

5.3. Naargelang van de diensten gekozen door de handelaar , zal die laatste de mogelijkheid hebben het formaat en ontwerp van de aankoopbonnen te koop gesteld op het platform, te verpersoonlijken.

5.4. De handelaar verbindt zich tot het omruilen van de waardebonnen aangekocht door de klant in zijn voordeel tot hun geldigheid vervalt, zelfs in de veronderstelling dat de klant er pas gebruik van maakt nadat hij de overeenkomst die hem bindt met BONCADO heeft beëindigd, om welke reden ook.

 

6. Onderaanneming en overdracht

6.1. BONADO is vrij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen over te dragen aan een derde, fysieke of rechtspersoon, zonder dat de handelaar er zich kan tegen verzetten.

6.2. De overeenkomst wordt integendeel gesloten met de handelaar intuitu personae. Ze is bijgevolg niet toewijsbaar en niet overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijk akkoord van BONCADO. Deze laatste behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aankoopbonnen op het platform in te trekken in het geval van verandering van eigenaar of in de veronderstelling dat de handelaar de kwaliteitscriteria bepaald in de onderhavige niet zou naleven.

 

7. Prijs en facturatie

7.1. In ruil voor zijn jaarlijks abonnement op het platform, betaalt de handelaar die kiest voor een Business of Premium abonnement een jaarlijkse forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag vermeld wordt op de site van BONCADO en waarmee de handelaar akkoord gaat dit te betalen bij het afsluiten van de overeenkomst in de zin van artikelen 3.1. en 3.2. of bij de stilzwijgende verlenging ervan in de zin van artikel 3.4.

7.2. Onverminderd artikel 3.2. Kunnen er geen bonnen te koop worden gesteld op het platform zolang de betaling van de genoemde vergoeding niet werd ontvangen door BONCADO.

7.3. Onverminderd artikel 3.2. Stuurt BONCADO, na ontvangst van de betaling, de factuur hiervan naar de handelaar.

 

8. Reclamemateriaal

8.1. Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst stelt de handelaar gratis reclamemateriaal ter beschikking van BONCADO (foto's, beschrijvingen,...), die uitdrukkelijk gemachtigd is het te benutten voor alle nuttige doeleinden. De handelaar verklaart te beschikken over de auteursrechten en in het algemeen over alle intellectuele eigendoms-, industriële en/of beeldrechten die in dat verband zijn vereist. BONCADO kan in geen geval de eigendom van het materiaal en de terbeschikkingstelling ervan opeisen.

 

9. Privacy en gegevensbescherming

9.1 BONCADO ziet toe op het naleven van de privacy van de handelaar en het vertrouwelijk houden van alle gegevens, bezorgd door de handelaar. Daartoe neemt het al de nuttige voorzorgen, ten opzichte van de aard van de gegevens en risico's door de verwerking ervan, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en name te vermijden dat ze worden vervormd, beschadigd of dat niet-gemachtigde derden er toegang toe hebben.

 

10. Marketing en reclame

10.1. De handelaar verbindt er zich toe de bepalingen van de overeenkomst vertrouwelijk te houden, behalve het nodige voor de uitvoering ervan. Elke communicatie of reclame betreffende de overeenkomst is onderworpen aan het schriftelijke akkoord van BONCADO.

10.2. BONCADO heeft het recht om van de handelaar te eisen dat hij een reclamesysteem van het platform installeert in zijn handelszaak/verkooppunt.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 BONCADO is houder of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten voor het merk, de commerciële benaming en de beelden van BONCADO alsook voor de kenmerken en de grafische voorstelling van dit merk. Tijdens de duur van de overeenkomst en zelfs na afloop is de handelaar niet gemachtigd het merk of de beelden van BONCADO te gebruiken, behalve mits een uitdrukkelijke toestemming van BONCADO.

11.2. De partijen verzaken aan het gebruik voor hun eigen gebruik of het deponeren van een merk dat vergelijkbaar is met de handelsnaam en/of de winkelmerken van de andere partij. BONCADO verbindt er zich toe de commerciële benaming, de winkelmerken en/of logo’s van de handelaar niet te gebruiken in de publicaties, promotionele acties en media van dit type, behalve in overeenstemming met de overeenkomst en in het kader van de activiteiten bepaald in de onderhavige en om de prestaties of producten van de handelaar te promoten bij de klanten.

11.3. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord kan de handelaar geen attributen gebruiken (logo’s en merken, al dan niet gedeponeerd of waarvan de registratieprocedure momenteel loopt): (I) die toebehoren aan BONCADO of (II) waarvoor BONCADO een gebruiks- reproductie- of weergaverecht heeft.

11.4. De partijen verbinden er zich toe onmiddellijk elk gebruik van de commerciële benaming, handelsmerken en logo‘s van de andere partij, toegelaten op basis van de overeenkomst, stop te zetten na de beëindiging hiervan ongeacht de oorzaak.

11.5. Tussen de partijen wordt wel verstaan dat de handelaar geen enkel sleutelwoord mag kopen voor de zoekmachines van Internet die verwijzen naar de merken van BONCADO.

 

12. Overmacht

12.1. Worden beschouwd als gevallen van overmacht de onvoorziene en buitengewone gebeurtenissen die een partij treffen, die buiten zijn controle liggen en die niet kunnen worden overwonnen ondanks de inspanningen die deze partij redelijkerwijze kan leveren, zoals natuurrampen, oorlogen, algemene staking,... Indien een partij verhinderd is haar contractuele verplichtingen waar te maken wegens een geval van overmacht, worden de verplichtingen van de partijen gewijzigd als volgt: de verplichtingen van de partijen worden aangepast aan de gevolgen van het geval van overmacht. De partijen zijn verplicht deze aanpassing te bepalen in het kader van een aanhangsel bij hun overeenkomst. De betrokken partij moet alles in het werk stellen om de gevolgen van het geval van overmacht te verhelpen. Ze moet met name de volgende maatregelen nemen: beschermingsmaatregelen voor wat betreft de geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties, continuïteit in de mate van het mogelijke van de prestaties op een geschikte manier, preventieve maatregelen voor wat betreft de hervatting van de prestaties. De andere partij zal alle inspanningen doen om de gevolgen van de overmacht te beperken. Elke partij draagt de kosten waartoe ze zich verbindt in dit kader.

12.2. De partij die verhinderd is haar contractuele verplichtingen na te leven wegens een geval van overmacht moet de andere partij onmiddellijk informeren over deze gebeurtenis, de mogelijke gevolgen en duur van de verhindering. Indien de partij de informatieverplichting niet naleeft, kan ze geen overmacht inroepen. Indien het geval van overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen, zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding.

 

13. Wettelijke verplichtingen en beroepsverzekeringen

De handelaar verbindt zich tot het naleven van de wettelijke bepalingen toepasbaar op zijn beroepsactiviteit, met name voor wat betreft de beroepsvergunning, de rechtmatigheid van de aangeboden diensten en producten enz. Hij is verplicht de documenten waaruit blijkt dat hij deze verplichtingen naleeft, op eerste verzoek voor te leggen aan BONCADO. Indien de toestand van de handelaar betreffende vergunningen, diploma’s en kwalificaties voor de uitoefening van zijn activiteit verandert of in het geval van stopzetting van zijn activiteiten, verbindt hij er zich toe BONCADO te informeren binnen een maximumtermijn van 30 dagen. Hij moet zijn beroepsactiviteit bovendien verzekeren.

 

14. Verantwoordelijkheden

14.1. De handelaar is als enige verantwoordelijk voor de dienstverlening of de verkoop van producten aan de klant. Hij zal als enige antwoorden op klachten van de klant en elke schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan deze met name wegens de kwaliteit van de gekozen producten of geleverde diensten.

14.2. De handelaar zal ook als enige antwoorden op schade, van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of zijn materiaal.

14.3. BONCADO zal in geen geval verantwoordelijk of medeverantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van de slechte uitvoering of gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verplichtingen omvat in de onderhavige voorwaarden, met inbegrip van artikel 12 hierboven en meer algemeen: in het geval van schending van de wet door de handelaar.

14.4. Indien de handelaar in gebreke blijft qua betaling, failliet wordt verklaard, verplicht is zijn activiteiten volledig of voorlopig stop te zetten, of in het algemeen, als hij, om welke reden ook, de aankoopbon, geldig voorgelegd door de klant, niet kan omruilen, is hij verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan BONCADO (met inbegrip van de administratieve kosten die voortvloeien uit deze situatie), aan de klant of aan erden, zonder enige beperking betreffende de aard en/of oorsprong van dergelijke schade.

14.5. BONCADO wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele misverstanden, wijzigingen of overdrachtsproblemen bij de reservaties en communicatie als gevolg van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel, zelfs voor de uitwisseling van gegevens tussen de handelaar en BONCADO, behalve in het geval van een zware fout of opzettelijke handeling uit hoofde van BONCADO.

14.6. BONCADO zal nooit verantwoordelijk zijn voor de niet-uitvoering, tekorten, slechte werking of niet-beschikbaarheid van producten of diensten die voortvloeien uit de tussenkomst van een derde, de klant, van een product of een dienst geleverd door een derde of die voortvloeien uit een verzuim van de handelaar aan zijn verplichtingen.

 

15. Ontbinding

15.1. Elk van de partijen kan de andere kennisgeven van het feit dat hij de overeenkomst wil beëindigen, mits het naleven van een vooropzegging van drie (3) maanden. Indien de handelaar de overeenkomst beëindigt voor de jaarlijkse vervaldatum, zonder een geval van overmacht in te roepen zoals bepaald in artikel 10, kan hij geen aanspraak maken op niet-betaling (indien de betaling nog niet is gebeurd) of op de terugvordering (indien de betaling al is gebeurd), zelfs gedeeltelijk, van de vergoeding beoogd in punt 6.1. van de onderhavige. Hij zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling tegenover BONCADO een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijkwaardig aan 30% van de vergoeding voor het geleden nadeel van de terugtrekking van zijn aanbod van het platform (informatica-tussenkomst, commercieel imago ten opzichte van de eindklant, met name in termen van geloofwaardigheid en stabiliteit enz). BONCADO behoudt zich het recht voor om enige extra schade die zou voortvloeien uit de terugtrekking van de handelaar en die niet gedekt zou zijn door deze forfaitaire vergoeding, te eisen.

15.2. In het geval van niet-naleving door een van de partijen van haar contractuele verplichtingen, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder vooropzegging noch vergoeding te ontbinden, vijftien (15) dagen na de verzending van een aangetekende brief die de partij in gebreke stelt wegens niet-naleving van haar na te leven verplichtingen en die geen gevolg krijgt.

15.3. Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te eisen, zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder ingebrekestelling en zonder vergoeding, in het geval van een faillissement, vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij.

 

16. Recht van toepassing en bevoegde rechtbanken

16.1. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

16.2. In het geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik (afdeling Verviers) bevoegd.

 

17. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen gemaakt in uitvoering van de onderhavige algemene voorwaarden worden aan de andere partij bezorgd via alle gewone communicatiemiddelen (brief, fax, mail,...), behoudens een strijdige bepaling voorzien in de bijzondere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.

De # PLATFORM_BRANDED_NAME # website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring negatief beïnvloeden of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden.